จัดตั้งขึ้นเพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชมในชุมชนที่ได้บรรยากาศความเป็นพื้นบ้าน
สูดดมอากาศที่บริสุทธิ์  นั่งไป เล่าเรื่องไป ชมไป ชี้ไป แวะถ่ายรูป
แวะชิม  แวะชม แวะแชะ และแวะแชท ด้วยความเป็นกันเอง และบรรยากาศที่เป็นใจ
ท่านจะได้รู้ว่า บุโบย มีดีกว่าที่คิด