กลุ่มอาหารพื้นบ้าน | Local Food Group  |  乡村家常菜


อีกหนึ่งเครือข่าย ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหาร ที่ทำงานขับเคลื่อนสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย รสชาติอร่อย จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่สะอาด สด ใหม่ ปราศจากสารเคมีเจือปน จากลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยให้ชุมชนบ้านบุโบยที่ล้อมรอบด้วยทะเล ประกอบกับแม่ครัวที่มีฝีมือ อารมณ์ดี มีความสุขกับการทำอาหาร จึงทำให้อาหารที่นี้ รสชาติดี ที่ต้องมาลอง


小村里的人看到美食也是一个最重要的部分,因为吃到好吃的食物,人的力量就多了,村里的人改善自己的美食变得更干净、美味、新鲜、有机食物等等,因为BU BOI小村里有丰满的海鲜、食物,所让村里的人炒菜最拿手,你必须要来到BU BOI 来尝尝乡村家常菜。


ด้วยลักษณะภูมิประเทศของชุมชนบุโบยที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเลประกอบกับแม่ครัวที่มีฝีมือ ผู้เปลี่ยน วัตถุดิบจากทะเล ที่สด ใหม่ ปลอดภัยปราศจากสิ่งเจือปน ทั้งผัก ที่ปลูกกินเองในชุมชน มาปรุงอาหารที่มีรสเด็ด อร่อย กลมกล่อม เป็นกลุ่มที่สร้างสีสัน สร้างความสุขในการกินให้กับผู้คนที่แวะมาเยี่ยมกับสโลแกนที่ว่า “สดทั้งปีที่บุโบย”


小村里的地形非常丰富,BU BOI岛都围着大海,这里的食品非常新鲜、安全、有机菜,因为小村里的人自己种,挑选最好的原料 ,做出来到菜味道特香、好吃、新鲜,每个人都爱上BU BOI 的菜,都说“整年的食物非常新鲜”要来到 BU BOI 尝一尝这里的菜。


Local Food Group It is another group showing food security that produces clean food good taste from local organic materials that are fresh and clean. Experienced cooks from its locality enjoy cooking good food that makes tasty foods of Ban Bu Boi that everyone should try.