การจัดตั้งกลุ่มเรือใบมีเป้าหมาย
เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมการดำรงชีวิตภายใต้ภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีต
และรณรงค์ให้ชาวบ้านกลับไปใช้เรือใบเพื่อการทำประมงพื้นบ้านและเดินทาง
เนื่องจากสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้
ในปัจจุบันชาวบ้านประสบปัญหาราคาน้ำมันแพงซึ่งทำให้ต้นทุนในการทำประมงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดฟื้นฟูวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนด้านยานพาหนะทางน้ำขึ้น
จึงทำให้เกิดการรณรงค์ให้ชาวบ้านกลับไปใช้เรือใบเพื่อเดินทาง
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกด้วย