กลุ่มเรือใบโบราณ Sail Boat Group 古老帆船组 


การจัดตั้งกลุ่มเรือใบมีเป้าหมาย เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมการดำรงชีวิตภายใต้ภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีต และรณรงค์ให้ชาวบ้านกลับไปใช้เรือใบเพื่อการทำประมงพื้นบ้านและเดินทาง เนื่องจากสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ ในปัจจุบันชาวบ้านประสบปัญหาราคาน้ำมันแพงซึ่งทำให้ต้นทุนในการทำประมงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดฟื้นฟูวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนด้านยานพาหนะทางน้ำขึ้น จึงทำให้เกิดการรณรงค์ให้ชาวบ้านกลับไปใช้เรือใบเพื่อเดินทาง ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกด้วย


建立古老帆船组,就是要恢复传统文化,也让村里的换成坐帆船,因为可以省钱、省汽油,现在的汽油越来越贵了,为了让村里的人改变问题,所以坐帆船是一个很好的方式,游客和访客都可以坐帆船游览。


SailBoat Group The group is established to bring back their culture of local wisdom on using sailboat for their local way of fishing and traveling because it can save money on fuel cost that becomes affecting to their folkway. Moreover, some villagers have the idea to revive traditional water transport for their living and partially for tourist journey.