กลุ่มโฮมสเตย์ Homestay Group 寄宿家庭


กลุ่มโฮมสเตย์ มีเป้าหมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่ต้องการพักแรมค้างคืน เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรกับชาวบ้านในชุมชนบ้านบุโบย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนและเป็นการพัฒนา บ้านเรือนของคนในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา บ้านเรือนสะอาด เรียบร้อย และนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ในความปลอดภัย โฮมสเตย์ชุมชนบ้านบุโบยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ซึ่งมีทั้งที่พักเป็นบ้านหลังเดียวไม่พักรวมกับเจ้าของบ้าน หรือแบบพักรวมกับเจ้าของบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักแบบไหนก็ได้


寄宿家庭是游客或访客来到 BU BOI 入住的地方,为了让他们学会村里的传统文化包括BU BOI里的资源,让村里的人有收入,寄宿家庭又干净又安全,游客或访客来到这里十分放心这里的安全,像住在自己的家一样,寄宿家庭分成两个部分,第一部分开住是整个家给游客或访客住,第二部分跟主人的家一起入住,有分开房间,游客或访客可以随便选择。


Homestay Group Homestay Group aims to support tourists and visitors who want to stay overnight to experience culture, way of life, and resources with people of Ban Bu Boi Community. It is also a way of sideline earning and house improvement for tourists stay in both cleanliness and safety. Homestay of Ban Bu Boi is divided in 2 types: separated single-house or staying with house owner. Tourists can choose as prefer.