กลุ่มโฮมสเตย์


มีเป้าหมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่ต้องการพักแรมค้างคืน
เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม
รวมถึงทรัพยากรกับชาวบ้านในชุมชนบ้านบุโบย
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนและเป็นการพัฒนา
บ้านเรือนของคนในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา บ้านเรือนสะอาด เรียบร้อย
และนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ในความปลอดภัย
โฮมสเตย์ชุมชนบ้านบุโบยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
ซึ่งมีทั้งที่พักเป็นบ้านหลังเดียวไม่พักรวมกับเจ้าของบ้าน
หรือแบบพักรวมกับเจ้าของบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักแบบไหนก็ได้