มีเป้าหมายเพื่อการ อนุรักษ์ปูม้า
โดยการฟักไข่จากตับปิ้งของแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
และส่งเสริมการทำการประมงในเชิงอนุรักษ์
สร้างจิตสำนึกในการทำการประมงปูม้าอย่างมีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ
รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ยั่งยืน ถาวรตลอดไป
ความเป็นมาของกลุ่มธนาคารปูม้า
ด้วยพื้นฐานการทำประมงพื้นบ้านด้วยสามัญสำนึกของชาวประมงในชุมชนบ้านบุโบยที่เกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรปูม้า