กลุ่มธนาคารปูม้า Blue Crab Bank Group 梭子蟹银行


มีเป้าหมายเพื่อการ อนุรักษ์ปูม้า โดยการฟักไข่จากตับปิ้งของแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง และส่งเสริมการทำการประมงในเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกในการทำการประมงปูม้าอย่างมีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ยั่งยืน ถาวรตลอดไป ความเป็นมาของกลุ่มธนาคารปูม้า ด้วยพื้นฐานการทำประมงพื้นบ้านด้วยสามัญสำนึกของชาวประมงในชุมชนบ้านบุโบยที่เกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรปูม้า


梭子蟹银行的目的就是为了保护梭子蟹,有些梭子蟹会有它的蛋在外面,所以让小梭子蟹容易死,村里的人就想保护这些梭子蟹,梭子蟹银行的来源就是村里的人看到梭子蟹对的重要性。


Blue Crab Bank Group Blue Crab Bank is established under the purpose of conserving blue crab and promoting conservational fishery to make common sense in catching blue crabs with responsibility for sustainable availability of natural resources with knowledge in local fishery of fishermen in Ban Bu Boi Community that realize the importance of blue crab.