ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบุโบยเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่  เผยแพร่กฎกติกาของชุมชนโดยผ่านเวทีประชาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เน้นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน จากแนวคิดหลักการทางศาสนาความเชื่อ และกฎหมายภายใต้ความเข้มแข็งของคนในชุมชน มาสร้างเป็นกฎกติกาในการอนุรักษ์ทรัพยากรออกเป็น 4 แหล่งคือ

1. การอนุรักษณ์ทรัพยากรทางทะเล

2. การอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าชายเลน

3. การอนุรักษณ์ทรัพยากรชายหาด

4. การอนุรักษณ์ทรัพยากรคลอง

โดยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทุกวันที่ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม ของทุกปี

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ อบต.แหลมสน โรงเรียนบ้านบุโบย จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศน์น้อยในชุมชน และกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบุโบย พัฒนา 2 ข้างทางให้สะอาดน่าอยู่อีกด้วย