กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ Learning Activities 学习活动 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบุโบยเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่ เผยแพร่กฎกติกาของชุมชนโดยผ่านเวทีประชาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เน้นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน จากแนวคิดหลักการทางศาสนาความเชื่อ และกฎหมายภายใต้ความเข้มแข็งของคนในชุมชน มาสร้างเป็นกฎกติกาในการอนุรักษ์ทรัพยากรออกเป็น 4 แหล่งคือ


学习中心是小村里的人到这里,为了传播社区的规定,在这里就是一个学习的地方,为了让人们保护自然坏境、资源,还恢复社区的传统文化、信仰宗教,社区里人有给4个规定,为了保护自然资源;


1. การอนุรักษณ์ทรัพยากรทางทะเล 保护海鲜资源

2. การอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าชายเลน 保护红树林资源

3. การอนุรักษณ์ทรัพยากรชายหาด 保护海滩资源

4. การอนุรักษณ์ทรัพยากรคลอง 保护水资源

โดยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทุกวันที่ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ อบต.แหลมสน โรงเรียนบ้านบุโบย จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศน์น้อยในชุมชน และกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบุโบย พัฒนา 2 ข้างทางให้สะอาดน่าอยู่อีกด้วย

这些规定在重要的节日里举办活动如,种树会在每一年的8月12号(泰国母亲节)和12月5号。Learning Activities Bu Boi Community Learning Center is a center to learn and understand rules and regulations of the community and to experience natural resource conservation and other culture of the community that derives from religious belief and regulations under strength of the people in teh community that issued out in 4 parts.

1. Aquatic resources conservation.

2. Mangrove forest resources conservation.

3. Beach resources conservation.

4. River resources conservation.

The conservations are managed through activities on national days such as on National Mother’s Day on 12th August and National Father’s Day on 5th December. Moreover, the community cooperates with Laem Son Sub-district Administration Organization to set up a group of young tourist guide of the community and cleanup the Bu Boi Beach and nearby area for clean environment.