วัฒนธรรมและประเพณี Tradition and Culture 传统文化


วิถีชีวิตของคนชุมชนบ้านบุโบย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ตามฤดูกาลของน้ำ เช่น ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงมิถุนายน ชาวบ้านออกหาปลา เช่น อวนปลาทราย จะมีมาก ในช่วงน้ำขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 4 ค่ำ แหล่งที่ออกไปหาส่วนใหญ่ บริเวณเกาะกล้วย เกาะแดง เกาะเภตรา เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดที่ปลายเดือนเมษายน ทำโป๊ะ การประมงที่ทำได้ตลอดปี เช่น ไซหมึก ไซปูม้า ตกปลา ตกปูดำ เลี้ยงปลาในกระชัง ทรัพยากรทางทะเล เช่น หอยท้ายเภา เป็นหอยที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงเป็นอย่างมาก กิโลกรัมละหลายร้อยบาท ถ้าอยู่ริมหาด จะฝังอยู่ในดินทราย เปิดเป็นรูเล็กๆ สองรูอยู่ใกล้ๆ กัน หอยจะมีมากเดือนธันวาคมถึงมกราคม ส่วนใหญ่จะนำเรือไปและดำหอยเวลาน้ำใส น้ำลึกประมาณ 2-3 เมตรโดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆช่วยในการดำเลย นี่ก็เป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อการอนุรักษ์หอยท้ายเภา


BU BOI小村,村里的人简单的过生活,大部分的人都依靠传统渔业,按照水的季节,如五月份到六月份,渔业人要去抓鱼,因为这个时间的鱼类特多,大部分去香蕉岛、红岛、PETRA岛,到十一月份一直到四月底渔业人要THA POA(一种抓鱼的方法, 这种抓鱼的方法可以整年得到鱼,如鱿鱼、螃蟹,渔业人还做网箱养殖,如贝类等等,贝类让渔业人赚到很多钱,贝类一公斤等于100 泰铢,如贝类在海滩山,它会在海滩下,贝类一般在12月份到一月份,一般的渔业人上船去抓贝类,在水里非常清的时候,海水深大约2-3米左右,渔业人就去抓贝类,不用工具来抓它,因为可以保护到贝类。


ความเชื่อในการดำรงชีวิตของชาวบ้านชุมชนบุโบย เชื่อและนับถือศาสนาอิสลาม ใช้วิถีอิสลามในการดำเนินชีวิต ที่เห็นได้ชัดคือ การประกอบศาสนกิจ ซึ่งพอจะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือศาสนกิจที่ต้องทำเป็นประจำ ได้แก่ การละหมาด การแต่งกายมิดชิดของ มุสลีมะ (ผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม) การละหมาดยุมอะย์(การละหมาดของผู้ชายในทุกวันศุกร์) ชาวบ้านทุกคนจะหยุดประกอบอาชีพทุกอย่างเพื่อรอละหมาดร่วมกัน และศาสนกิจที่ทำตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ เช่น การถือศีลอด การเข้าสุนัต เมาลิดินนาบี (พิธีรำลึกถึงพระประวัติของพระศาสดา) ฮารีรายอ


BO BOI小村的信仰的就是伊斯兰教,他们的生活也是按照穆斯林的方式,每天他们都做祈祷,打扮非常整齐,只落出脸(女生),男生在星期五做祈祷,每个小村里都一起来祈祷,按照伊斯兰教的设定如,禁食、(Circumcision)、伊斯兰教的纪念日。


การละหมาด เป็นการสวด นมาซ หรือ นมัสการ หรือการแสดงความเคารพและเป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า รวมถึงเป็นการปฏิบัติเพื่อการสำรวมจิตและขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสมาธิเพื่อมิให้จิตใจวอกแวกไปในเรื่องต่างๆ ทำให้จิตสงบ ตั้งมั่น อดทน และระลึกถึงการทำดีอยู่ตลอดเวลา


伊斯兰教的祈祷表示他们对自己的上帝,包括清洁精神,还包括修禅,这个仪式为了让自己的心平静、有耐心、做好事情。


Tradition and Culture Folkway of Ban Bu Boi Community consists of major group of local fishery that rotate by season such as in May and June that they catch Sand Fish especially at high tide during the thirteenth day of waxing moon day to the fourth day of waning moon day. They usually go out for that fishing around Ko Kluai, Ko Daeng, and Ko Petra. In November until the end of April, they catch squids, blue crabs, fish, mud crabs, and feed fish in nets including catching Donex scortum Linnaeus that make a good earning to them especially during December to January when the shellfish are plenty.

The fishermen usually dive to catch the shellfish at about 2-3 meters down in the sea without any diving gear in following to their mutual understanding in conserving the shellfish. The people of Ban Bu Boi believe in Islamism and follow the way of Muslim in both daily religious activities such as daily prayer, women dressing, Friday prayer and cultural religious activities such as going on fasting in Ramadan, Hari Raya festival. “Lamad” is from “namaz” means pray or worship to Allah that includes the obligatory religious duty in order to be meditated in peace and pure mind with goodness doing thought.