กลุ่มป่าชุมชน Community Forest GroupCommunity 社区森林 การจัดตั้งกลุ่มป่าชุมชนมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมฟื้นฟูป่าชายเลนที่มีความเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ รวมถึงสร้างกฎ กติกา ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในชุมชน ที่นำมาเพื่อทำการประมงและสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัย ความเป็นมาของกลุ่มป่าชุมชน เกิดจากชาวบ้านในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน จนรุ่นลูกรุ่นหลาน และรุ่นต่อๆไป

ป่าชายเลนยังเป็นที่เพาะพันธุ์และที่อยู่ของสัตว์ทะเล การจัดการกลุ่มป่าชุมชน ชาวบ้านกลุ่มป่าชุมชนบ้านบุโบยแบ่งพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุโบยออกเป็น 3 บริเวณ ตามลักษณะของดินซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำในทะเล ดังนี้ บริเวณที่ 1 บริเวณดินเลน บริเวณนี้จะอยู่ติดกับคลองหรือทะเล ต้นไม้ที่พบประกอบด้วยต้นโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ต้นปาด ต้นปีปี บริเวณที่ 2 บริเวณดินเลนปนทราย บริเวณนี้จะอยู่ระหว่างบริเวณดินเลนกับบริเวณดินทราย ต้นไม้ที่พบประกอบด้วยต้นแสม ต้นตะบูนขาว ต้นถั่วดำ ต้นถั่วขาว บริเวณที่ 3 บริเวณดินทราย บริเวณนี้จะอยู่ติดกับพื้นดิน ต้นไม้ที่พบประกอบด้วยต้นต้นจาก ต้นเป้ง ต้นหยีน้ำ ต้นถอบแถบ ต้นมูตา ต้นตูตม ทุกบริเวณของป่าชายเลนในชุมชนบ้านบุโบยจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในทะเลนานาพันธุ์โดยเฉพาะกุ้ง หอย ปู และปลา ชาวบ้านและสมาชิกในกลุ่มป่าชุมชนทำการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าเดือนละ 2 ครั้งหากพบความเสื่อมโทรมจะเร่งทำการฟื้นฟูทันที


Community Forest GroupCommunity Forest Group was established with the purpose of conserving mangrove forest in the community and maintain fertility of the forest including setting up rules and regulations on making use of the mangrove forest for fishery and building house. The Community Forest Group came from the foresee importance of mangrove forest conservation for long lasting use for next generations. The mangrove forest is a natural breeding site and the source of marine lives.

The Community Forest Group divides the mangrove forest in 3 areas by category of soil. Area 1, slush or soft mud, is connecting to river or sea with Rhizophora mucronata Poir, Rhizophora apiculata Blume, PiPi tree, Paad tree. Area 2, sandy mud, is located between the soft mud and the sandy area with Avicennia marina, Xylocarpus granatum Koenig, Bruguiera cylindrica, Bruguiera parviflora. Area 3, sandy soil, is the area next to land with Phoenix paludosa Roxb, Nipa Palm, Derris trifoliata Lour, Excoecaria agallocha. The 3 areas mangrove forest of Ban Bu Boi Community is the habitat for variety of marine lives especially prawn, shellfish, crab, and fish. Villagers and member of the group do forest survey 2 times a month to inspect fertility of the forest and revive it if there is any damage.


建立社区森林的目的是为了保护红树林,为了红树林还丰富多样保留原始风貌,也有规定给社区里的人,为了让人和森林结合在一起,社区里的人看到红树林的重要性,如果森林资源丰富,也是对社会人有好处,可以一代一代的相传。红树林是最重要的海洋的繁殖。管理社区森林,社区里的人,分成三个部分,第一部分就是土泥靠近海边,一般有大叶子红树、小叶子红树、树龄,第二部分就是沙和土,周边有各种各样的树如,茄冬树、木果楝树、黑豆树、白豆树,第三部分就是沙土,这周边的地是靠近地,这部分有茎树、巨树这种树类,红树林是社区里的海洋繁殖如生蚝、鱼类、贝类、虾类,村里的人每月都查看红树林的环境,如有影响到红树林,村里的人就互相帮助回复红树林的风景。