ชาชัก (แตตาเระ) 拉茶(Teh Tarik)


ชาชัก (แตตาเระ) 拉茶(Teh Tarik) การชักชา ขยับมือโบกโยกไปมา ด้วยลีลาท่วงท่า เป็นศิลปะที่คล้ายการร่ายรำน่าตื่นตาเร้าใจ ระหว่างถ้วยชาสองใบเทใส่จากถ้วยหนึ่งไปยังอีกใบหนึ่ง หมุนตัวโดยไม่ให้ชาหกทะลัก มือชักให้สูงเข้าไว้ยิ่งสูงอากาศเข้าปนเนื้อชามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ชายิ่งอร่อย 有趣的拉茶方式;用两手倒来倒去奶茶为有气泡,而转身倒茶象跳舞似的。倒又高气又多更好喝。 Pulled Tea (Teh Tarik) Pulling tea is looked like an art dance of two teapots. Pulling tea from a teapot to another teapot while moving that the pulled tea is not spilled at all. The tea is pulled to obtain more air into the tea content, the more air into the tea, the stronger and more delicious the pulled tea is.