บ้านบุโบย สภาพทั่วไปของบ้านบุโบย ชุมชนบุโบยตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลักษณะพื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1210 ไร่ เป็นป่าชายเลน 430 ไร่ ที่อยู่อาศัย 370 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 398 ไร่ พื้นที่ชายหาด 12 ไร่ มีความยาว 4 กิโลเมตร มีประชากร ทั้งหมดประมาณ 1064 คน ประมาณ 247 ครัวเรือน ชายประมาณ 511 หญิงประมาณ 553


อาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน คือ ประมงพื้นบ้าน เช่น อวนปลาทราย จะมีมากในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงมิถุนายน ของทุกปี ชาวบ้านออกหาปลาในช่วงน้ำขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 4 ค่ำ แหล่งที่ออกไปหาส่วนใหญ่ บริเวณเกาะกล้วย เกาะแดง เกาะเภตรา ทำโป๊ะ เริ่มเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดที่ปลายเดือนเมษายน ไซหมึก ไซปูม้า ตกปลา ตกปูดำ เลี้ยงปลาในกระชังทำได้ตลอดปี หอยท้ายเภา อยู่ในดินทราย หอยจะเปิดเป็นรูเล็กๆ สองรูอยู่ใกล้ๆ กัน หอยจะมีมาก เดือนธันวาคมถึงมกราคม ของทุกปี ส่วนใหญ่จะนำเรือนไปดำเวลาน้ำใส รองลงมา คือการทำเกษตรกร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อตันหยงละไม้ มีคลอง ละงูกั้นขวาง ทิศใต้ ติดต่อ หมู่บ้านกาแบง ทิศตะวันออก ติดต่อ ป่าชายเลนและคลอง สุไหงมูโซ๊ะ ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลอันดามัน ซอยทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านได้แก่ – ซอยโคกแกด ความยาว 500 เมตร – ซอยมัสยิด ทะลุซอยราชอุทิศ มีความ ยาว 600 เมตร – ซอยร่วมใจ ทะลุหมู่บ้านสนกลาง มีความ ยาว 1800 เมตร – ซอยโอท็อป ทะลุชายหาดบ้านสนกลาง มีความยาว 4 กิโลเมตร คลองทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านได้แก่ -คลองละงู -คลองหาดแดง -คลองกาแบง คลองสายย่อยแยกมาจากคลองท่าบุด มี 4 สาย 1.จากคลองปากท่าบุด มาถึงองค์การ บริหารส่วนตำบลยาวประมาณ 1000 เมตร 2.จากคลองท่าบุด มามัสยิดยาวประมาณ 800เมตร 3.จากคลองท่าบุด มาถึงบ้านนาย สปาก ชำนาญเรือ ยาวประมาณ 1400 เมตร 4.จากคลองท่าบุด มาถึงบ้านนาย อำนวย สอและ ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร