“บุ โ บ ย” หมู่บ้านเล็กๆ เลาะริมขอบทะเลอันดามัน ธรรมชาติรังสรรค์เรื่องราวของผู้คนที่อยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล และผืนป่าก็อุดมสมบูรณ์ยั่งยืน ด้วยแรงพลังการอนุรักษ์ของผู้คน ที่นี่..บ้านบุโบย หมู่บ้านแห่งวิถีธรรมชาติที่มากด้วยกำใลชีวิต บ้านบุโบยเป็นหมู่บ้านแห่งความสุข ของพี่น้องชาวมุสลิม อยู่ในตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าชุมชนมากถึง 300 ไร่ ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเล เพราะแนวป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายมากมายไปด้วยกุ้ง,หอย,ปู,ปลา ท้องทะเลในถิ่นนี้จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์น้ำตลอดทั้งปี ช่วงมรสุมคลื่นลมแรงกระแสน้ำได้พัดพาอินทรีย์วัตถุ หรือซากพืชซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมใต้ก้นทะเล ขึ้นมากองเป็นแนวยาวตามรอยเว้าแหวงของแนวป่าชายเลนมีสีดำคล้ายรา ชาวบ้านที่นี่จึงเรียกว่า”ราปน”หลายช่วงอายุคนที่ชุมชนแห่งนี้ ได้นำราปนมาผสมกับมูลวัว มูลไก่ ไปปรับหน้าดินทำเป็นปุ๋ยในเรื่องของการเพราะปลูก และได้ผลดี


แนวทางเกษตรอินทรีย์ วิถีอนุรักษ์เกิดขึ้นคู่หมู่บ้านแห่งนี้มาช้านาน การทำนาข้าว หรือชาวสวนแตงแหล่งเกษตรอินทรีย์ที่ใครๆใจถวิลหาธรรมชาติ ผสมผสานขบวนการทางวัฒนธรรม ชีวภาพ และกลภาพ วัฏจักร การหมุนเวียนให้เกิดความสมดุลทางชีววิทยา ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านบุโบย ที่เหมาะแก่การทำไร่นาแบบอินทรีย์ วิถีไทยแท้แต่โบล่ำโบราณใช้แรงงานวัวควายไถนาใช้ม้าสัญจร เอามูลทำเป็นปุ๋ย พืชผักไร้ยาฆ่าแมลงแบบสังเคราะห์และปุ๋ยเคมี เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค[Oranic Food] ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร รวมถึงแหล่งอาหารทะเลสดทั้งปี วิถีประมงพื้นบ้าน ที่ไม่มีการฉาบสารฉายรังสี เคมี หรือวัตถุเจือสารในอาหารแต่อย่างใด การกินอยู่แบบเรียบง่าย การทำอาหารทานเองกลับเป็นเสน่ห์ สิ่งยอดนิยม ถือเป็นความบันเทิง เพราะการรับประทานอาหารสะอาดปราศจากสารพิษ ปลอดภัย และความเอร็ดอร่อย ถือว่าเป็นความสนุก..สุขใจโดยแท้.. หมู่บ้านที่มีความสุข ความน่ารัก ความมีเสน่ห์ของผู้คนที่นี่….สุขที่ได้เห็นสุขที่ได้สัมผัส การต้อนรับด้วยไมตรีจิตแก่อาคันตุกะผู้มาเยือน ช่างประทับใจ ผู้คนที่นี่ รู้จักสร้างความสุขให้ตัวเอง สุขในวิถี ชีวิตเรียบง่าย และหากเป็นได้ พวกเขาขอมีความสุขในวิถีประเพณีวัฒธรรม วิถีชีวิตของชาวมุสลิมเช่นนี้ ก็พอใจแล้วค่ะ…..แล้วอย่าลืมสร้างความสุขให้ตัวเองบ้าง..นะค่ะ