โปรแกรมการท่องเที่ยวและอัตราค่าให้บริการโปรแกรมทัวร์ 1 วัน เหมาจ่ายคนละ 800 บาท

07.00 น.     กล่าวต้อนรับจากชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านบุโบย

สู่ท่าเรือบ้านบุโบย และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านชายฝั่งบุโบย

07.15 น.      ฟังเรื่องเล่าตำนานสำเภาเภตรา

07.30 น.      เดินทางจากท่าเรือโดยเล่นเรือใบโบราณ เพื่อชมป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  ชมวิถีชีวิต การทำประมงพื้นบ้าน การจับโป๊ะตกปลา อวนปลา ดำหอย รวมถึง เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง ย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา (เขาพับผ้า เขาไก่ เกาะแมว) (รับประทานอาหารว่างในเรือ) ปล่อยพันธ์หอยพื้นเมือง  ที่หอหาดแดง ชมหาดทรายดำ เจดีย์ลำพู พันยอด

10.15 น.        เดินทางกลับถึงท่าเรือและเยี่ยมชมการทำธุรกิจแมงกระพรุน

10.45 น.        เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยราปน

12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง13.30 น.          ฟังประวัติความเป็นมาการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ และประวัติรวมถึงวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

14.00 น.         เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การถนอมและแปรรูปอาหารสดทางทะเล

14.30 น.          เรียนรู้การจัดการทรัพยากรโดยมีโครงการธนาคารปูไข่  และอนุรักษ์ป่าชายเลน

15.30 น.         ร่วมปลูกป่าชายเลนคลองบุโบย

16.00 น.        กลับศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอำลาโปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน เหมาจ่ายคนละ 1,200 บาทวันแรก

09.00 น.     ต้อนรับจากชุมชน

09.30 น.     ฟังประวัติความเป็นมาการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ และประวัติชุมชนบุโบยรวมถึงวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

10.30 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45 น.     เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมและแปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาเค็ม กุ้งแห้ง มันปู ปลาหวานของ

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.     เรียนรู้การจัดการ โครงการธนาคารปูไข่

14.30 น.     รับประทานอาหารว่าง

15.00 น.     เดินทางกลับถึงศูนย์การเรียนรู้และแยกย้ายเข้าโฮมสเตย์

17.00 น.      เดินทางจากโฮมเสตย์ถึงศูนย์การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้วิถีชาวบ้านการทำประมงพื้นบ้าน  หาหอยชายหาดและร่วมเตรียมอาหารพื้นบ้านมื้อเย็น   กับกลุ่มแม่บ้านโดยทดลอง  ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาหาร

19.00 น.         รับประทานอาหารเย็นพร้อมกิจกรรมผ่อนคลายกลางคืน “สังสรรค์หาดสวรรค์บ้านบุโบย” ณ ชายหาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบุโบย (ปิ้งย่าง อาหารทะเลสด น้ำจิ้ม รสเด็ด  ฟังเรื่องเล่า การละเล่นและการแสดงของเด็กๆ ในชุมชน)

21.00 น.           แยกย้ายเข้านอนตามโฮมเสตย์ที่พัก (โดยมีเจ้าของบ้านรอรับ)วันที่สอง กิจกรรมนอกศูนย์เรียนรู้

06.15 น.     เดินทางจากโฮมสเตย์ถึงท่าเรือบ้านบุโบยและร่วมวงสภากาแฟ ริมเลฟังเรื่องเล่าตำนานสำเภาเภตรา

07.00 น.     เดินทางจากท่าเรือโดยเล่นเรือใบโบราณ เพื่อชมป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  ชมวิถีชีวิต การทำประมงพื้นบ้าน การจับโป๊ะตกปลา อวนปลา ดำหอย รวมถึงเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา (เขาพับผ้า เขาไก่ เกาะแมว)(รับประทานอาหารว่างในเรือ)ปล่อยพันธ์หอยพื้นเมือง  ที่หอหาด แดง ชมหาดทรายดำ เจดีย์ลำพู พันยอด

10.00 น.     เดินทางกลับถึงท่าเรือ

10.15 น.     แวะพักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมการทำธุรกิจแมงกระพรุน

10.45 น.     เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยราปน

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.     เยี่ยมชมและแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามเส้นทางเรียนรู้ และร่วมเพาะต้นกล้าป่าชายเลน

14.30 น.     รับประทานอาหารว่าง

15.00 น.     รวมปลูกป่าชายเลนคลองบุโบย

16.00 น.     กลับศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอำลาค่าบริการนำเที่ยวโดยเรือใบและวิทยากรเส้นทางย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา

•  ค่าบริการนำเที่ยวโดยเรือใบและวิทยากรเส้นทางประมงพื้นบ้านบุโบย 1,000 บาท/รอบ

สามารถเดินทางได้ ลำละไม่เกิน 7 คนอัตราค่าบริการอาหาร

•  อาหารทะเล 200 บาท/มื้อ/คน

•  อาหารพื้นบ้าน 4 อย่าง 180 บาท/มื้อ/คน

•  อาหารพื้นบ้าน 3 อย่าง 150 บาท/มื้อ/คน

•  อาหารจานเดียว 70 บาท/มื้อ/คน

•  อาหารว่าง 30 บาท/มื้อ/คน

*แถมน้ำพริกและผักปลอดสารพิษอัตราค่าบริการที่พัก-โฮมสเตย์

•  คนละ 180 บาท รวมอาหารเช้า

•  คนละ 120 บาท ไม่รวมอาหารเช้า

•  หลังละ 700 บาท พัก 2 คน (รีสอร์ทใกล้ๆ ศูนย์เรียนรู้ฯ)