โปรแกรมการท่องเที่ยวและอัตราค่าให้บริการโปรแกรมทัวร์ 1 วัน เหมาจ่ายคนละ 800 บาท Program and Rate 1-day Trip, package 800 Baht/person.


07.00 น. กล่าวต้อนรับจากชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านบุโบย สู่ท่าเรือบ้านบุโบย และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านชายฝั่งบุโบย

07.15 น. ฟังเรื่องเล่าตำนานสำเภาเภตรา

07.30 น. เดินทางจากท่าเรือโดยเล่นเรือใบโบราณ เพื่อชมป่าชายเลนที่อุดม สมบูรณ์ ชมวิถีชีวิต การทำประมงพื้นบ้าน การจับโป๊ะ ตกปลา อวนปลา ดำหอย รวมถึงเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง ย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา (เขาพับผ้า เขาไก่ เกาะแมว) (รับประทานอาหารว่างในเรือ). ปล่อยพันธ์หอยพื้นเมือง ที่หอหาดแดง ชมหาดทรายดำ เจดีย์ลำพู พันยอด

10.15 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือและเยี่ยมชมการทำธุรกิจแมงกระพรุน

10.45 น. เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยราปน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ฟังประวัติความเป็นมาการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ และประวัติ รวมถึงวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

14.00 น. เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การ ถนอมและแปรรูปอาหารสดทางทะเล

14.30 น. เรียนรู้การจัดการทรัพยากรโดยมีโครงการธนาคารปูไข่ และอนุรักษ์ป่าชายเลน

15.30 น. ร่วมปลูกป่าชายเลนคลองบุโบย

16.00 น. กลับศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอำลา

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน เหมาจ่ายคนละ 1,200 บาท

วันแรก 09.00 น. ต้อนรับจากชุมชน

09.30 น. ฟังประวัติความเป็นมาการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ และประวัติชุมชนบุโบย รวมถึงวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 น. เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมและแปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาเค็ม กุ้งแห้ง มันปู ปลาหวานของ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. เรียนรู้การจัดการ โครงการธนาคารปูไข่

14.30 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00 น. เดินทางกลับถึงศูนย์การเรียนรู้และแยกย้ายเข้าโฮมสเตย์

17.00 น. เดินทางจากโฮมเสตย์ถึงศูนย์การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้วิถีชาวบ้านการทำประมงพื้นบ้าน หาหอยชายหาดและร่วมเตรียมอาหารพื้นบ้านมื้อเย็น กับกลุ่มแม่บ้านโดยทดลอง ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาหาร

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกิจกรรมผ่อนคลายกลางคืน “สังสรรค์หาดสวรรค์บ้าน บุโบย” ณ ชายหาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบุโบย (ปิ้งย่าง อาหารทะเลสดน้ำจิ้มรสเด็ด ฟังเรื่องเล่า การละเล่นและการแสดงของเด็กๆ ในชุมชน)

21.00 น. แยกย้ายเข้านอนตามโฮมเสตย์ที่พัก (โดยมีเจ้าของบ้านรอรับ) วันที่สอง กิจกรรมนอกศูนย์เรียนรู้

06.15 น. เดินทางจากโฮมสเตย์ถึงท่าเรือบ้านบุโบยและร่วมวงสภากาแฟ ริมเล ฟังเรื่องเล่าตำนานสำเภาเภตรา

07.00 น. เดินทางจากท่าเรือโดยเล่นเรือใบโบราณ เพื่อชมป่าชายเลนที่อุดม สมบูรณ์ ชมวิถีชีวิต การทำประมงพื้นบ้าน การจับโป๊ะ ตกปลา อวนปลา ดำหอย รวมถึงเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง ย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา (เขาพับผ้า เขาไก่ เกาะแมว) (รับประทานอาหารว่างในเรือ). ปล่อยพันธ์หอยพื้นเมือง ที่หอหาดแดง ชมหาดทรายดำ เจดีย์ลำพู พันยอด

10.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ

10.15 น. แวะพักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมการทำธุรกิจแมงกระพรุน

10.45 น. เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยราปน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. เยี่ยมชมและแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามเส้นทางเรียนรู้และร่วมเพาะต้นกล้าป่าชายเลน

14.30 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00 น. รวมปลูกป่าชายเลนคลองบุโบย

16.00 น. กลับศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอำลา ค่าบริการนำเที่ยวโดยเรือใบและวิทยากรเส้นทางย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา • ค่าบริการนำเที่ยวโดยเรือใบและวิทยากรเส้นทางประมงพื้นบ้านบุโบย 1,000 บาท/รอบ สามารถเดินทางได้ ลำละไม่เกิน 7 คน อัตราค่าบริการอาหาร • อาหารทะเล 200 บาท/มื้อ/คน • อาหารพื้นบ้าน 4 อย่าง 180 บาท/มื้อ/คน • อาหารพื้นบ้าน 3 อย่าง 150 บาท/มื้อ/คน • อาหารจานเดียว 70 บาท/มื้อ/คน • อาหารว่าง 30 บาท/มื้อ/คน *แถมน้ำพริกและผักปลอดสารพิษ อัตราค่าบริการที่พัก-โฮมสเตย์ • คนละ 180 บาท รวมอาหารเช้า • คนละ 120 บาท ไม่รวมอาหารเช้า • หลังละ 700 บาท พัก 2 คน (รีสอร์ทใกล้ๆ ศูนย์เรียนรู้ฯ)


Program and Rate 1-day Trip, package 800 Baht/person.

7.00 am – Welcoming session from the community at Ban Bu Boi Community Learning Center. – Go to Ban Bu Boi Pier and visit the way of life of seaside villagers.

7.15 am – Get briefing information of the tale of Petra Junk Boat.

7.30 am – Depart the pier on a sailboat for mangrove forest sightseeing trip, local fishing to catch fish and shellfish including feeding fish in nets, along the route of Petra Junk Boat (Khao Pubpa, Khao Kai, Ko Maeo) with soft meal on board the boat. – Activity of releasing local shellfish at Ho Haad Daeng and visit the Haad Sai Dam (dark sandy beach), Chedi Lampu Panyod.

10.15 am – Depart back for the pier and visit jellyfish business.

10.45 am – Visit and learn the procedure of making “Ra Pon” fertilizer. 12.00 am – Lunch.

1.30 pm – Listen to the background of Ban Bu Boi Community Learning Center and the history of resources conservation of the community.

2.00 pm – Visit and learn the procedure of processed seafood .

2.30 pm – Experience and learn the management of blue crab bank and mangrove forest – conservation.

3.30 pm – Participate in planting mangrove forest at Khlong Bu Boi.

4.00 pm – Depart back to Ban Bu Boi Community Learning Center.

Activity of exchanging experience and farewell. 1-night 2-day Trip, package 1,200 Baht/person.

Day 1 9.00 am – Welcoming session from the community.

9.30 am – Listen to the background of Ban Bu Boi Community Learning Center and the history of resources conservation of the community.

10.30 am – Soft meal.

10.45 am – Learn the wisdom and procedure of processed seafood such as salted fish, dried shrimps, crab paste, processed sweet fish.

12.00 am – Lunch.

1.30 pm – Experience and learn management of blue crab bank.

2.30 pm – soft mea.

3.00 pm – Depart back to Ban Bu Boi Community Learning Center and go to homestay.

5.00 pm – Depart homestay to Ban Bu Boi Community Learning Center. Participate in catching shellfish on the beach and prepare food with local housewives.

7.00 pm – Enjoy food and night activity at the beach of Ban Bu Boi Community Learning Center. BBQ seafood with tasty dip-sauce, entertainment and shows from children of the community.

9.00 pm – Go to bed to homestay. House owner will be leading.

Day 2 Activity out of learning center

6.15 am – Depart homestay for Ban Bu Boi Pier and participate in the morning coffee while listening to story of Petra Junk Boat.

7.00 am – Depart the pier on a sailboat for mangrove forest sightseeing trip, local fishing to catch fish and shellfish including feeding fish in nets, along the route of Petra Junk Boat (Khao Pubpa, Khao Kai, Ko Maeo) with soft meal on board the boat. – Activity of releasing local shellfish at Ho Haad Daeng and visit the Haad Sai Dam (dark sandy beach), Chedi Lampu Panyod.

10.00 am – Depart back for the pier

10.15 am – Softmeal and visit jellyfish business.

10.45 am – Visit and learn the procedure of making “Ra Pon” fertilizer.

12.00 am – Lunch.

1.30 pm – Visit and learn the management on mangrove forest and participate in activity of seeding mangrove forest.

2.30 pm – Soft meal. 3.00 pm – Planting mangrove forest at Khlong Bu Boi.

4.00 pm – Depart back to Ban Bu Boi Community Learning Center. Activity of exchanging experience and farewell. Service charge on Petra Junk Boat Route ● Sailboat trip with guide on Ban Bu Boi Local Fishing is 1,000 Baht/trip.

Each sailboat accommodates up to 7 people. Food Service ● Seafood 200 Baht/meal/person. ● Local food (4 menus) 180 Baht/meal/person. ● Local food (3 menus) 150 Baht/meal/person. ● Single-dis menu 70 Baht/meal/person. ● Soft meal 30 Baht/meal/person. ● Free chili dip-sauce and organic vegetables. Homestay Rate ● 180 Baht/person includes breakfast. ● 120 Baht/person excludes breakfast. ● 700 Baht/house for 2 people, located near the learning center. Satun Provincial Office of Culture 350 Kkhuhaprawet Rd., Tambon Piman, Mueng District, Satun Province. Tel. 074 740600. A-E-za Mueanku Tel. 0818749515. E-mail: chaa_j@hotmail.com Ban Bu Boi Community Learning Center Moo 3 Tambon Laem Son, La-ngu District, Satun Province 91110: Mrs. Hareeah Tingsanga Tel. 087 2994597. Laem Son Sub-district Administration Organization Office Moo 3 Tambon Laem Son, La-ngu District, Satun Province. Tel. 074839775.


โปรแกรมการท่องเที่ยวและอัตราค่าให้บริการ 旅游安排和价格


โปรแกรมทัวร์ 1 วัน เหมาจ่ายคนละ 800 บาท 一天游每人 800泰铢

07.00 น. กล่าวต้อนรับจากชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านบุโบย สู่ท่าเรือบ้านบุโบย และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านชายฝั่งบุโบย 早上07.00点 欢迎游客,参观BU BOI 小村的传统文化。

07.15 น. ฟังเรื่องเล่าตำนานสำเภาเภตรา 早上

07.15点 讲 Sap̣he p̣hetra的故事。

07.30 น. เดินทางจากท่าเรือโดยเล่นเรือใบโบราณ เพื่อชมป่าชายเลนที่อุดม สมบูรณ์ ชมวิถีชีวิต การทำประมงพื้นบ้าน การจับโป๊ะ ตกปลา อวนปลา ดำหอย รวมถึงเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง ย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา (เขาพับผ้า เขาไก่ เกาะแมว) (รับประทานอาหารว่างในเรือ) ปล่อยพันธ์หอยพื้นเมือง ที่หอหาดแดง ชมหาดทรายดำ เจดีย์ลำพู พันยอด 早上07.30点 从海港乘坐帆船,游览小村里的红树林, 看渔业人做网箱养殖 、钓鱼等等,包括去观看鸡山、猫岛,在船上吃点心,最后放贝类回到大海。

10.15 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือและเยี่ยมชมการทำธุรกิจแมงกะพรุน 早午10.15点 乘船回到港,参观海蜇商业。

10.45 น. เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การทำ ปุ๋ยราปน 早午10.45点 参观、学习做有机肥料。

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 中午12.00点 吃中午饭

13.30 น. ฟังประวัติความเป็นมาการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ และประวัติ รวมถึงวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน 下午13.30点 听讲学习中心的历史和保护小区的资源。 14.00 น. เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การ ถนอมและแปรรูปอาหารสดทางทะเล 下午14.00点 在海鲜加工参观、实验、交换知识。 14.30 น. เรียนรู้การจัดการทรัพยากรโดยมีโครงการธนาคารปูไข่ และอนุรักษ์ป่าชายเลน 下午14.30 点 学习、管理螃蟹项目,保护森林和红树林。 15.30 น. ร่วมปลูกป่าชายเลนคลองบุโบย 下午15.30 点 在BU BOI参加种红树林。

16.00 น. กลับศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอำลา 下午16.00点 回到村里的学习中心,交换知识、告别活动。 โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน เหมาจ่ายคนละ 1,200 บาท 两天一夜游 每人1,200泰铢

วันแรก 第一天09.00 น. ต้อนรับจากชุมชน 早上09.00 点 欢迎游客

09.30 น. ฟังประวัติความเป็นมาการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ และประวัติชุมชนบุโบย รวมถึงวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน 早上09.30 点 听讲学习中心的历史包括村里的保护自然资源。

10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 早上10.30 点 点心时间

10.45 น. เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมและแปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาเค็ม กุ้งแห้ง มันปู ปลาหวานของ 早上10.45 点 学习传统海鲜加工,如咸鱼、虾干、甜鱼。 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 中午12.00 点 吃中午饭。

13.30 น. เรียนรู้การจัดการ โครงการธนาคารปูไข่ 下午13.30 点 学习、管理螃蟹项目。

14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 下午14.30 点 点心时间。

15.00 น. เดินทางกลับถึงศูนย์การเรียนรู้และแยกย้ายเข้าโฮมสเตย์ 下午15.00点 回到学习中心,游客搬东西到寄宿家庭。

17.00 น. เดินทางจากโฮมเสตย์ถึงศูนย์การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้วิถีชาวบ้านการทำประมงพื้นบ้านหาหอยชายหาดและร่วมเตรียมอาหารพื้นบ้านมื้อเย็น กับกลุ่มแม่บ้านโดยทดลองปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาหาร 下午 17.00点 从寄宿家庭来到学习中心,为了准备晚餐。

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกิจกรรมผ่อนคลายกลางคืน “สังสรรค์หาดสวรรค์บ้าน 晚上19.00点 吃晚饭和在海滩举办活动。 บุโบย” ณ ชายหาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบุโบย (ปิ้งย่าง อาหารทะเลสดน้ำจิ้มรสเด็ด ฟังเรื่องเล่า การละเล่นและการแสดงของเด็กๆ ในชุมชน) 在 BU BOI 可以吃到新鲜的海鲜(海鲜烧烤有最好味的辣椒酱,观看本地的表演)

21.00 น. แยกย้ายเข้านอนตามโฮมเสตย์ที่พัก (โดยมีเจ้าของบ้านรอรับ) 晚上21.00点 游客回到寄宿家庭(每个寄宿家庭的人来接)


วันที่สอง กิจกรรมนอกศูนย์เรียนรู้ 第二天 06.15 น. เดินทางจากโฮมสเตย์ถึงท่าเรือบ้านบุโบยและร่วมวงสภากาแฟ ริมเล ฟังเรื่องเล่าตำนานสำเภาเภตรา 早上06.15点 从寄宿家庭到BU BOI 海港为了跟村里的人聊天,听故事。

07.00 น. เดินทางจากท่าเรือโดยเล่นเรือใบโบราณ เพื่อชมป่าชายเลนที่อุดม สมบูรณ์ ชมวิถีชีวิต การทำประมงพื้นบ้าน การจับโป๊ะ ตกปลา อวนปลา ดำหอย รวมถึงเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง ย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา (เขาพับผ้า เขาไก่ เกาะแมว) (รับประทานอาหารว่างในเรือ). ปล่อยพันธ์หอยพื้นเมือง ที่หอหาดแดง ชมหาดทรายดำ เจดีย์ลำพู พันยอด 早上07.00点 从海港乘坐帆船,游览小村里的红树林, 看渔业人做网箱养殖 、钓鱼等等,包括去观看鸡山、猫岛,在船上吃点心,最后放贝类回到大海。

10.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ 早上10.00点 回到海港

10.15 น. แวะพักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมการทำธุรกิจแมงกะพรุน 早上10.15点 点心时间,参观海蜇商业。

10.45 น. เยี่ยมชม ทดลองปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยราปน 早上10.45点 参观、学习做有机肥料。

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 中午12.00点 吃中午饭 13.30 น. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามเส้นทางเรียนรู้และร่วมเพาะต้นกล้าป่าชายเลน 下午13.30点 参观、交换知识关于保护自然资源、红树林,最后是一起跟村里的人种红树。

14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 下午14.30点 点心时间

15.00 น. รวมปลูกป่าชายเลนคลองบุโบย 下午15.00点 在BU BOI 参加种红树

16.00 น. กลับศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมอำลา 下午16.00点 回到村里的学习中心,交换知识、告别活动。 • ค่าบริการนำเที่ยวโดยเรือใบและวิทยากรเส้นทางย้อนรอยตำนานสำเภาเภตรา 船和讲师 (Sap̣he p̣hetra线关于Sap̣he p̣hetra的故事) • ค่าบริการนำเที่ยวโดยเรือใบและวิทยากรเส้นทางประมงพื้นบ้านบุโบย 1,000 บาท/รอบ 船和讲师1000泰铢/趟(BU BOI 线关于传统文化渔业) สามารถเดินทางได้ ลำละไม่เกิน 7 คน 一艘船可乘坐不超过 7 个人 อัตราค่าบริการอาหาร 食物价格 • อาหารทะเล 200 บาท/มื้อ/คน 海鲜套餐 200 泰铢/人/餐 • อาหารพื้นบ้าน 4 อย่าง 180 บาท/มื้อ/คน 乡村家常菜有四个菜 180泰铢/人/餐 • อาหารพื้นบ้าน 3 อย่าง 150 บาท/มื้อ/คน乡村家常菜有三个菜 180泰铢/人/餐 • อาหารจานเดียว 70 บาท/มื้อ/คน 单点菜 70泰铢/餐/人 • อาหารว่าง 30 บาท/มื้อ/คน 小吃30泰铢/餐/人 *แถมน้ำพริกและผักปลอดสารพิษ *送泰国辣椒和有机菜* อัตราค่าบริการที่พัก-โฮมสเตย์ 寄宿家庭价格(Home stay) • คนละ 180 บาท รวมอาหารเช้า 每人180 泰铢/天,包括早餐。 • คนละ 120 บาท ไม่รวมอาหารเช้า每人120 泰铢/天,不包括早餐。 • หลังละ 700 บาท พัก 2 คน (รีสอร์ทใกล้ๆ ศูนย์เรียนรู้ฯ) 住整个家,可入住两个人,一房700泰铢,(近小区的学习中心) 联系方式