Posts in category การเดินทาง


AD ATSATUNการเดินทาง

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพ – ไปสตูล โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอรัตภูมิ แยกคูหา สงขลา เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406 จนถึงสตูล ระยะทางประมาณ 975 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถประจำทาง …

Read more 0 Comments