Posts in category AD ATSATUN


AD ATSATUNการเดินทาง

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพ – ไปสตูล โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอรัตภูมิ แยกคูหา สงขลา เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406 จนถึงสตูล ระยะทางประมาณ 975 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถประจำทาง …

Read more 0 Comments
AD ATSATUNUSEFUL CALLS

Useful call

็Hello Satun” หมายเลขโทรศัพท์สถานที่สำคัญ จังหวัดสตูล ( รหัสทางไกล 074 ) สํานักงานจังหวัดสตูล 711055 สถานีตํารวจภูธร ถนนสตูลธานี 711025 สถานีตํารวจน้ำ ถนนศุลกานุกูล 711043 โรงพยาบาลจังหวัดสตูล ถนนสมันต์ประดิษฐ์ 711013 สภ.เมืองสตูล 074-732347-8,074-711088 074-711088 สภ.ละงู 074-781110,074-781191 074-781080 …

Read more 0 Comments