Posts in category บ้านบุโบย


ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

วัฒนธรรมและประเพณี

วิถีชีวิตของคนชุมชนบ้านบุโบย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ตามฤดูกาลของน้ำ เช่น ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงมิถุนายน ชาวบ้านออกหาปลา เช่น อวนปลาทราย จะมีมาก ในช่วงน้ำขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 4 ค่ำ แหล่งที่ออกไปหาส่วนใหญ่ บริเวณเกาะกล้วย เกาะแดง เกาะเภตรา เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดที่ปลายเดือนเมษายน ทำโป๊ะ การประมงที่ทำได้ตลอดปี เช่น …

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

ทรัพยากรธรรมชาติ ชายหาดบุโบย

ชายหาดบุโบย เป็นหาดทอดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะดินทรายสีดำ มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านสนกลาง และบ้านสนใหม่      ในปัจจุบันมีการพัดผ่านของลมชายหาด และเกิดการทับถมทำให้ชายหาดมีความกว้างมากขึ้นจากเดิมประมาณ 5 เมตร หน้าหาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นที่พักเรือ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของหอยท้ายเภา หอยหวาน และแมงดาทะเล ซึ่งจะมีมากในวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน เพราะเป็นวันน้ำขึ้นเต็มที่ นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล บุโบย …

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบุโบยเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่  เผยแพร่กฎกติกาของชุมชนโดยผ่านเวทีประชาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เน้นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน จากแนวคิดหลักการทางศาสนาความเชื่อ และกฎหมายภายใต้ความเข้มแข็งของคนในชุมชน มาสร้างเป็นกฎกติกาในการอนุรักษ์ทรัพยากรออกเป็น 4 แหล่งคือ 1. การอนุรักษณ์ทรัพยากรทางทะเล 2. การอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3. การอนุรักษณ์ทรัพยากรชายหาด 4. การอนุรักษณ์ทรัพยากรคลอง โดยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทุกวันที่ 12 สิงหาคม และ …

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

กลุ่มธนาคารปูม้า

มีเป้าหมายเพื่อการ อนุรักษ์ปูม้า โดยการฟักไข่จากตับปิ้งของแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง และส่งเสริมการทำการประมงในเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกในการทำการประมงปูม้าอย่างมีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ยั่งยืน ถาวรตลอดไป ความเป็นมาของกลุ่มธนาคารปูม้า ด้วยพื้นฐานการทำประมงพื้นบ้านด้วยสามัญสำนึกของชาวประมงในชุมชนบ้านบุโบยที่เกิดความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรปูม้า

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

กลุ่มโฮมสเตย์

กลุ่มโฮมสเตย์ มีเป้าหมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่ต้องการพักแรมค้างคืน เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรกับชาวบ้านในชุมชนบ้านบุโบย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนและเป็นการพัฒนา บ้านเรือนของคนในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา บ้านเรือนสะอาด เรียบร้อย และนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ในความปลอดภัย โฮมสเตย์ชุมชนบ้านบุโบยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ซึ่งมีทั้งที่พักเป็นบ้านหลังเดียวไม่พักรวมกับเจ้าของบ้าน หรือแบบพักรวมกับเจ้าของบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักแบบไหนก็ได้

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

กลุ่มอาหารพื้นบ้าน

อีกหนึ่งเครือข่าย ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหาร ที่ทำงานขับเคลื่อนสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย รสชาติอร่อย จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่สะอาด สด ใหม่ ปราศจากสารเคมีเจือปน จากลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยให้ชุมชนบ้านบุโบยที่ล้อมรอบด้วยทะเล ประกอบกับแม่ครัวที่มีฝีมือ อารมณ์ดี มีความสุขกับการทำอาหาร จึงทำให้อาหารที่นี้ รสชาติดี ที่ต้องมาลอง อาหารจากทะเล ที่สด ใหม่ ผักที่ปลูกกินเองในชุมชน มาปรุงอาหารที่มีรสเด็ด อร่อย กลมกล่อม เป็นกลุ่มที่สร้างสีสัน สร้างความสุขในการกินให้กับผู้คนที่แวะมาเยี่ยมกับสโลแกนที่ว่า …

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาลอีกหนึ่งเครือข่าย ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหาร มีเป้าหมายเพื่อถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้รับประทานนอกฤดูกาล นอกจากนั้นยังแปรรูปอาหารส่งขายให้กับผู้บริโภคนอกชุมชน จากการจับสัตว์ทะเลมาในจำนวนที่มากกว่าความต้องการในการรับประทาน ในแต่ละวันหรือแต่ละครั้ง จึงทำให้สัตว์ทะเลที่จับมาได้เน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์ แต่ละครอบครัวในชุมชน  จึงทำการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ตามภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อสร้างรายได้ การจัดการกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล โดยรวมกันที่อาคารแปรรูปอาหารทะเลของชุมชน ในช่วงบ่ายของแต่ละวัน เริ่มจากนำปลา กุ้ง ปูจากชาวประมง มาแปรรูป มีทั้ง ปู นึ่งที่ปอกเปลือกออกเรียบร้อยพร้อมกิน มันปู ที่ทำจากส่วนต่างๆของปู ผ่านกรรมวิธีจนมาเป็นมันปู …

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

กลุ่มสามล้อพ่วง

  จัดตั้งขึ้นเพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชมในชุมชนที่ได้บรรยากาศความเป็นพื้นบ้าน สูดดมอากาศที่บริสุทธิ์  นั่งไป เล่าเรื่องไป ชมไป ชี้ไป แวะถ่ายรูป แวะชิม  แวะชม แวะแชะ และแวะแชท ด้วยความเป็นกันเอง และบรรยากาศที่เป็นใจ ท่านจะได้รู้ว่า บุโบย มีดีกว่าที่คิด  

Read more 0 Comments
บุโบย
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านบุโบย  โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล เลขที่ 350 ถ.คูหาประเวศน์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล  074-740600 อาอีชะ เหมือนกู้ โทร. 0818749515 Email : chaa_j@hotmail.com ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านบุโบย ม.3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110 : นางหาหรีอ้ะ ติ่งสง่า โทร. 087-2994597 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน หมู่ที่ …

Read more 0 Comments
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุโบย

บูโบย

  “บุ โ บ ย” หมู่บ้านเล็กๆ เลาะริมขอบทะเลอันดามัน ธรรมชาติรังสรรค์เรื่องราวของผู้คนที่อยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล และผืนป่าก็อุดมสมบูรณ์ยั่งยืน ด้วยแรงพลังการอนุรักษ์ของผู้คน ที่นี่..บ้านบุโบย หมู่บ้านแห่งวิถีธรรมชาติที่มากด้วยกำใลชีวิต บ้านบุโบยเป็นหมู่บ้านแห่งความสุข ของพี่น้องชาวมุสลิม อยู่ในตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าชุมชนมากถึง 300 ไร่ ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเล เพราะแนวป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายมากมายไปด้วยกุ้ง,หอย,ปู,ปลา ท้องทะเลในถิ่นนี้จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์น้ำตลอดทั้งปี ช่วงมรสุมคลื่นลมแรงกระแสน้ำได้พัดพาอินทรีย์วัตถุ …

Read more 0 Comments